Quản trị bài viết

14/05/2020 - 04:34
2003 views

Hướng dẫn quản trị thể loại các bài viết : Tin tức, Khuyến mại,…

Tạo 1 chuyên mục chứa bài viết mới: Bài viết → Chuyên mục → Hiển thị bảng mới → Nhập tên tiêu đề thư mục mới, chọn danh mục cha (nếu có) → Thêm chuyên mục

Tạo một bài viết mới:  Bài viết → Viết bài mới → nhập tiêu đề → nhập nội dung → chọn chuyên mục cho bài viết → nhập tóm tắt → thêm ảnh đại diện → đăng

Chú ý: Nội dung tóm tắt sẽ hiển thị bên dưới tiêu đề trước dấu 3 chấm

 

Hướng dẫn thêm ảnh vào nội dung bài viết: Click vào Thêm media → chọn ảnh có sẵn từ thư viện hoặc tải ảnh mới lên → Chèn vào bài viết

 

 

 

094 846 8558